Thay mới hộp giảm tốc CMD tại Vicem Bút Sơn

Công ty MIS hoàn thành công việc thay thế hôp giảm tốc CMD 110 tấn tại Vicem Bút sơn an toàn đúng tiến độ đề ra.