Tháng 8 năm 2020 Công ty MIS đã hoàn thành dự án thay thế vỏ lò vành băng đa tại XM Fico YTL Tây Ninh. Để đạt được kết quả này, Chúng tôi đã huy động các công nhân kỹ…