Chế tạo, lắp đặt cải tạo các hệ thống Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Tháng 5/2019, Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện một số hệ thống mới tại Xi măng Vicem Bỉm Sơn an toàn đúng ký thuật.

  • chế tạo và lắp đặt 4 hệ thống làm kín lò quay
  • chế tạo và lắp đặt hệ thống chia gió trong máy nghiền xi măng
  • chế tạo và lắp đặt 3000 m2 nhà kho chứa rác thải phục vụ dự án đốt rác thải nguy hại