Hoàn thành sửa chữa Xi măng Xuân Thành Hà Nam

Công ty MIS hoàn thành sửa chữa tại Xi măng Xuân Thành Hà Nam tháng 12 năm 2017 an toàn, đúng tiến độ