Hoàn thành sửa chữa xi măng Vicem Bỉm Sơn

Công ty MIS đã hoàn thành đợt sửa chữa đầu năm 2018 tại nhà máy xi măng Vicem Bỉm Sơn. Công trình hoàn thành an toàn đúng tiến độ