Hoàn thành sửa chữa DC1 Visai Ninh Bình

Công ty MIS hoàn thành sửa chữa lớn tại Vissai Ninh Bình đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng.