Chế tạo, lắp đặt cải tạo các hệ thống Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Trong năm 2019, Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện một số hệ thống mới tại Xi măng Vicem Bỉm Sơn an toàn đúng ký thuật.

  • chế tạo và lắp đặt 4 hệ thống làm kín lò quay
  • chế tạo và lắp đặt hệ thống chia gió trong máy nghiền xi măng
  • chế tạo và lắp đặt 3000 m2 nhà kho chứa rác thải phục vụ dự án đốt rác thải nguy hại