lắp đặt nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Năm 2017 Công ty MIS đã ký hợp đồng thực hiện dự án lắp đặt nhà máy tuyển đồng Tả Phời – TKV tại tỉnh Lào Cai.