Burwitz liên danh với Refratecnik Asia cung cấp và thi công vật liệu cho dự án Xi măng Tân Thắng.

Dự án đi vào triển khai từ tháng 5 năm 2019