Tan Thang Cement Project

Burwitz liên danh với Refratecnik Asia cung cấp và thi công vật liệu cho dự án Xi măng Tân Thắng.

Dự án đi vào triển khai từ tháng 5 năm 2019