MIS thực hiện dự án nâng công suất tại Nhà máy INSEE Việt Nam

Công ty MIS vinh dự được lựa chọn là đơn vị thực hiện dự án cải tạo nâng cấp công suất tại nhà máy Xi măng Insee Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong tháng 3 năm 2019