MIS Engineering

Công ty MIS thực hiện dự án cải tạo nâng công suất tại Nhà máy Xi măng INSEE Việt Nam. Thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2019